Realizované stavby:


Víte, že... Výkon technického dozoru na stavbě (dále jen "TDI") je v některých případech nařízen - viz § 152 zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Tento zákon například - stanovuje povinnost stavebníka zajistit technický dozor stavebníka (investora) nad dodavatelsky prováděnou stavbou je-li, byť i jen částečně, financována z veřejného rozpočtu. Obdobná povinnost může např. vyplynout z podmínek některých dotačních titulů či podmínek spolufinancujících bankovních institucí. 

,,Umění žít je vědět, jak vychutnat malé radosti a unést velká břemena"